Platforma

pro Český stavební smluvní standard

Společná platforma - zřizovatel 

Budoucí úspěšné zavedení standardu je podmíněno vznikem platformy, která bude myšlenku standardizace podporovat. Je nutné se snažit o zapojení co největšího počtu subjektů, jež mají ve stavebnictví nějaký zájem, ať už z veřejného nebo soukromého sektoru. Ti se pak na bázi dobrovolnosti mohou stát připomínkujícím místem. Platforma je otevřená a dobrovolná.

I díky této iniciativě došlo k rozhodnutí o vytvoření Pracovní skupiny 02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy v rámci odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci, která české smluvní standardy vypracovala.

Forma a zveřejnění vzorů smluv 

Vzory budou veřejně volně dostupné na internetu tak, aby sloužily českému stavebnictví. Jakékoli další zacházení s nimi bude záviset na každém členu platformy a jeho rozhodnutí.


1. Schůzka platformy

pro vznik Českého stavebního smluvního standardu

Schůzka se konala v úterý 7.6. 2016 na děkanátu fakulty stavební ČVUT v Praze, Praha 6 - Dejvice, Thákurova 7. Stručný záznam:

1. Úvodní slovo - Doc. Tomek (ČVUT): přivítání na akademické půdě ke spolupráci na prospěšné myšlence vytvoření chybějící standardizované smlouvy, která bude použitelná v českém pozemním stavebnictví.

2. Vysvětlení vize a filosofie standardu - JUDr. Klee.

3. Představení účastníků.

4. Dotazy a návrhy.

5. Pracovní skupina (komise) zahájila svoji práci a předloží členům platformy návrhy k připomínkám.

Řídící výbor

JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA (Právnická fakulta UK, CACE) - předseda výboru

Doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. (Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, ČVUT, Fakulta stavební ) - místopředseda výboru